Chứng nhận chất lượng

Sản phẩm Phúc Bền được cấp Giấy chứng nhận chất lượng bởi Incosaf thuộc Bộ xây dựng và Quatest 3 thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ khoa học và công nghệ.

1. Chứng nhận chất lượng Khung giàn giáo.

2. Chứng nhận chất lượng Chéo giàn giáo.

3. Chứng nhận chất lượng Cầu thang giàn giáo.

4. Chứng nhận chất lượng Mâm giàn giáo.

5. Chứng nhận chất lượng Cây chống tăng.

6. Chứng nhận chất lượng Máy trộn bê tông.

7. Chứng nhận chất lượng Cùm giàn giáo.

8. Chứng nhận chất lượng Kích tăng.

9. Chứng nhận chất lượng Cây chống giàn giáo nêm.

10. Chứng nhận chất lượng Thanh giằng giàn giáo nêm.

11. Chứng nhận chất lượng Chống đà giàn giáo nêm.

12. Chứng nhận chất lượng Chống consol giàn giáo nêm.